„NE LOPJ!”

Ószövetség

100% 1 szavazat

„NE LOPJ!”

Írta: Poór Edit

 

Ebbe a fizikai létbe,

Küldött minden egyéniségnek,

Ott kell megállnia a helyét,

Ahová Urunk rendelte életét.

 

Ki felellős Istennel szemben,

Felelős a környezetével,

Ajándékba kapott élettel,

Felelős természettel szemben.

 

Parancsolatoknak sora,

Isten által úgy van megírva,

Ahogy a lélek öntudata,

Elkezd megvilágosodnia.

 

Senki sem tehet a világba,

Úgy, ne volna visszahatása,

Cselekedjék jót, avagy rosszat,

Visszaszáll rá érzésvilága.

 

Azért adja Isten a törvényt,

Hogy léleknek üdvére váljék,

Mutatja, hogyan cselekedjék,

Avagy, hogyan ne cselekedjék.

 

„ Ne lopj! „ Így szól a parancsolat,

Szándékos és passzív formája,

Ne vegye el ember a másét,

Ne károsítsa meg lelkét.

 

Azzal is lop, ha rágalmazza,

Bizalmát, hitelét megrontja,

Az ígéret is hiányt okoz,

S a hazugság, csalódást hoz.

 

A lopás mozgató rugója,

Önzés minden felhalmozója,

Kapzsiság lesz mértékadója.

Itt por és hamu káprázatja.

 

Az örökélet őshazája,

Fényben fürdő Atya áldása,

Igazság, tisztaság pompája,

Így vár minket Isten országa.

 

„ NE PARÁZNÁLKODJÁL! ”

Ószövetség

100% 1 szavazat

„ NE PARÁZNÁLKODJÁL! ”

Írta: Poór Edit

 

Így szól Isten parancsolata,

Mellyel lelkek fluidszálát óvja,

A testnek, szellemnek, léleknek,

Egységesnek kell maradnia.

 

Ki szembeszegül e paranccsal,

Vétkezhet testtel vagy lélekkel,

Véthet akárcsak gondolattal,

Csábító érzékiségekkel.

 

Isten törvénye a házasság,

Házasságon túl paráznaság,

Testek kapcsolódásaikor,

Lélek fluidszálakat sodor.

 

Ami lezárt volt földi létben,

Sodrás által megnyitja éppen,

A nehéz terhek, betegségek,

Bűn miatt már el nem kerülnek.

 

Mit a bűnnel magához vonzott,

A lelki fluidszál megbomlott,

Romlott érzés mit tovább adott,

Igaz érzés bepiszkolódott.

 

Mindahány lélek fel van fűzve,

Istenhez vezetnek szálaik,

De bűnös utakat követve,

Az Úrtól így eltávolodik.

 

Bolyong csak e földi világban,

Oly keserűen elhagyatva,

Majd, ha Istenhez kezét nyújtja,

A boldogságot megkaphatja.

  

„NE ÖLJ!”

Ószövetség

100% 1 szavazat

„NE ÖLJ!”

Írta: Poór Edit

 

A születés Isten kegyelme,

Az élet az Úr ajándéka,

A halál bűn következménye,

Bukás, büntetés hozadéka.

 

Minden egyes nap az életben,

Lehetőség örökéletre,

Bővülhet a fogalom köre,

Itt tágulhat az ismerete.

 

Az élet ad megpróbáltatást,

És sokszor szolgáltat ütközést,

Ebből a lélek megtanulja,

A múlandót hogyan uralja.

 

„Ne ölj” ezt mondja Isten szava,

Az életet Ő ajándékozta,

Az Élet Szent, Istentől való,

Ám nem kell félni a haláltól.

 

Csak Ő nyújthat örökéletet,

Felcserélve múló életet,

Egyedüli joga a végzet,

Mert Ő minden lelket átvezet.

 

Körülötted minden viruló,

Az élő természet ragyogó,

Azért ki az élet ellen vét,

A teremtő Isten ellen vét.

 

Ne öld élet semmi formáját,

Hagyd, hozza maga alkotását,

Istennek célja van vele,

Ő ki készít, majd neki helyet.

 

Meg kell kötni szív indulatát,

A szemek villanó sugarát,

Mielőtt még az lesújtana,

Visszahat bűnös gondolatra.

 

Ami az öléshez elvezet,

Gőg, dac, bosszú, hiúság érzet,

De az Úr igazság törvénye,

Nem tűri, bűn, törvény sértése.

 

„Ki fegyvert fog, fegyver által vész el”

Semmi rosszat nem cselekedhet,

Anélkül, hogy önmaga ellen,

Mint emberi lélek vétkezzen.

 

Így hat a természet törvénye,

Mely nem ismer kíméletet se,

Az ok – okozat jut érvényre,

Élő, az igazság törvénye.

 

A lélek azon érzéseit,

Mely a szeretet törvényeit,

Nem követi, azt irtsátok ki,

Mert menny kapuja nem nyílik ki.

 

„NE MONDJ HAMIS TANUBIZONYSÁGOT!”

Ószövetség

100% 1 szavazat

„NE MONDJ HAMIS TANUBIZONYSÁGOT!”

Írta: Poór Edit

 

A földi törvény is bünteti,

Ki hamisan vall társaira,

Ha jogi formát elköveti,

Bánja három év szabadsága.

 

A sátánnak sötét világban,

Szüksége van a hazugságra,

Ne derüljön fény gonoszságra,

Így kerülnek a hálójába.

 

Soha ne mondj valótlanságot,

Ne vidd létedbe hazugságot,

Mindig légy igaz és egyszerű,

Őszinte, egyenes jellemű.

 

Őrizkedjetek a pletykától,

Hízelkedés válfajaitól,

Ez mind hamis bizonyságtevés,

A gonosztól megkörnyékezés.

 

Ki, ezen törvényt be nem tartja,

Megébredve szellemvilágba,

Kiutat, majd nem találja,

Ő hazug labirintusába.

 

Ránccal tele lélekruhája,

Felírva összes hazugsága,

Itt azoknak van boldogsága,

Kinek ránctalan lesz ruhája.

 

A földre születés kegyelem,

Azért adatik az embernek,

Mert számadáskor a léleknek,

Hiányos igazság mérlege.

 

Hibát, bűnt, melyet elkövetett,

Vagy amit rosszul cselekedett,

Istentől nyílt lehetőséggel,

Kiigazítsa szeretettel.

 

Kik Isten törvényében élnek,

Igazsághoz hűek maradnak,

Csak igazságot cselekszenek,

Lélekben tiszták maradjanak.

 

„NE KÍVÁND A MÁSÉT!”

Ószövetség

100% 1 szavazat

„NE KÍVÁND A MÁSÉT!”

Írta: Poór Edit

 

„ Ne kívánd a másét!”

Ez az utolsó parancsolat,

Elköveti már a gondolat,

Ne kívánj semmit, ami másé!

 

Mozgatórugója kapzsiság,

Irigység és birtoklási vágy,

Meg kell tanulni lemondani,

Megelégedni, elfogadni.

 

Ellentét egyik erőssége,

Az embernek önzés törvénye,

Az irigy telhetetlensége,

Mindenben mértéktelensége.

 

Isteni kegyelem többet ad,

Mint, ahogy azt, megérdemeljük,

Így ne elégedetlenkedjünk,

Adjunk hálát, azért ami van.

 

Alázatra és szerénységre,

Megtanít elégedettségre,

Földi vágy elengedésére,

Hiábavaló törekvésre.

 

Kapjuk, mi sorsunkban adottság,

Mi nincs, az hiábavalóság,

Az elégedettség boldogság,

A szívnek, léleknek nyugodtság.

 

Ne fájjon, ne szomorkodjatok,

Ha most le is kell mondanotok,

Isten megadja azt majd nektek,

Amikor rá nem is számítotok.

 

Út végén a lélek haza tér,

Kérdezi majd értem mit tettél,

Az én részemre mit szereztél?

Csak földi javat teremtettél.

 

Földi javak porrá hullanak,

Fent táplálékul nem szolgálnak,

Szomjazó, éhező lesz lelked,

Ha nem tisztítod át jellemed.

 

Az Úr szellemi törvényei,

Ebben segít eligazodni,

Földi embernek megtartani,

Ehhez imával erőt kérni.

 

AZ ARANYBORJÚ

Ószövetség

100% 1 szavazat

AZ ARANYBORJÚ

Írta: Poór Edit

 

A nép türelmetlenül várta,

Mózes visszatértét a hegyről.

Testvérét Áront kérték arra,

Készítsen Istent vezetőül.

 

Arany függőket összeszedték,

Aranyborjút, így készítették.

Ettek – ittak, majd vigadoztak,

A borjú körül táncot jártak.

 

Mózes, ahogy őket meglátta,

Bálvány miatt, nagy lett haragja.

Összetörte és vízbe dobta,

Az Úr elé ment imádkozva.

 

Szégyenkezve kért bocsánatot,

Megszegték a parancsolatot.

Isten nekik kegyelmet adott,

Nagy irgalommal megbocsájtott.

 

Mózes tovább vezette népét,

Hogy elérjék Kánaán földjét.

Előre küldte Kálebet és Józsuét,

Visszatérve hoztak sok fügét.

 

Mondták, tejjel – mézzel folyó föld,

Terem szőlő, sokféle gyümölcs.

Ám erős nép lakja e földet,

A városuk is nagyon védett.

 

Megijedtek erre a hírre,

És fellázadtak Mózes ellen,

Jajveszékelve Isten ellen,

Inkább el se indultak volna.

 

ÁTKELÉS A JORDÁNON

Ószövetség

100% 1 szavazat

ÁTKELÉS A JORDÁNON

Írta: Poór Edit

 

Elkövetkezett Mózes halála,

Józsué lett az Úr szolgája.

Ahogy Isten megparancsolta,

Vezette a népet továbbra.

 

A Jordán folyóhoz érkeztek,

Papok a nép elé mentek,

Isten szövetség ládájával,

Jordánnak közepén megálltak.

 

Folyómeder szárazzá vált,

Így lépkedtek a folyón át.

Befejezvén az átkelést,

A Jordán vize visszatért.

 

Éppen Jerikó falainál,

Folyópartra érve keltek át.

Ám Izrael fiai előtt,

Jerikó kapuja bezárt.

 

Józsuéhoz, így szólt az Isten;

Kezedbe adom Jerikót,

Tégy, ahogyan megparancsolom,

S Jerikó falai leomlanak.

 

Az Izraeli harcosok,

Körülvették a várost,

Hat napon át megkerülték.

Az Úrnak ládája előtt,

 

Hét pap, hét kos tülköt vitte.

Hajnalban a hetedik napon,

Megkerülték hétszer,

S tülköket fújták a papok.

 

Hosszan fújtak kos szarvába,

Erre az egész nép kitört,

Hangos harci rivalgásba,

S nagy kőfalak leomlottak.