AZ ÖLTÖZET FELŐL IS MIT AGGODALMASKODTOK?VEGYÉTEK ESZETEKBE A MEZŐ LILIOMAIT, MI MÓDON NÖVEKEDNEK; NEM MUNKÁLKODNAK, ÉS NEM FONNAK. DE MONDOM NÉKTEK, HOGY SALAMON, MINDEN DICSŐSÉGÉBEN SEM ÖLTÖZKÖDÖTT ÚGY, MINTEZEK KÖZZÜL EGY. HA PEDIG A MEZŐNEK FÜVÉT, AMELY MA VAN ÉS HOLNAP KEMENCÉBE VETTETIK, ÍGY RUHÁZZA ISTEN; NEM SOKKAL INKÁBB-É TITEKET, TI KICSINYHITŰEK? 

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

AZ ÖLTÖZET FELŐL IS MIT AGGODALMASKODTOK?

VEGYÉTEK ESZETEKBE A MEZŐ LILIOMAIT, MI MÓDON

NÖVEKEDNEK; NEM MUNKÁLKODNAK, ÉS NEM FONNAK.

DE MONDOM NÉKTEK, HOGY SALAMON, MINDEN

DICSŐSÉGÉBEN SEM ÖLTÖZKÖDÖTT ÚGY, MINT

EZEK KÖZZÜL EGY.

HA PEDIG A MEZŐNEK FÜVÉT, AMELY MA VAN

ÉS HOLNAP KEMENCÉBE VETTETIK,

ÍGY RUHÁZZA ISTEN; NEM SOKKAL INKÁBB-É

TITEKET, TI KICSINYHITŰEK?

Írta: Poór Edit

 

Az ember testiségnek túl fontossá lett fogalmát

példázza az Úr ebben az igében.

Meg kellene ezt hallania minden nagyravágyónak,

fény és pompa kedvelőnek, feltűnést és

dicsőséget hajszolónak.

 Azoknak, akik a külsőleges ragyogásban keresik

és találják meg egyéniségüknek méltó keretét.

A test épp úgy zsarnoka lehet az embernek,

mint egy lelketlen kényúr.

A test elfajult kívánságai sok bűnt hozhatnak az

emberre már földi életében is.

A túlzott evéssel, ivással és egyéb szenvedéllyel.

A halál után pedig rettenetes gyötrelmeket

okoznak a léleknek, mert ott már mindehhez

nem jut hozzá.

A díszes, drága öltözék növeli az ember látszólagos

értékét, felébreszti és fokozza az önzőkben

a birtoklási vágyat, irigységet, telhetetlenséget.

Hatalmas eszköze ez a Sátánnak.

Menyi szerencsétlen ember vergődik

ebben a hálóban.

 Mert ha már megfürdött silány lelke ebben a

pompában nem tud róla lemondani és ezt

csak áldozatok árán tarthatja meg.

Általában női lelkek hamarabb rabul esnek

ennek a vágynak, mert boldogságukat

így vélik megtalálni.

Ha testüket szépítő, fiatalító szerekkel kezelik,

és szép ruhákat hordanak.

Elfelejtik, hogy az Ő teremtőjük, nem a selyem,

bársony, drágakövek szépségét ajándékozta nekik.

Hanem a lélek utolérhetetlen szépségét.

Azt a bájt, amely meghódít mindenkit.

Ez, az egyéniség kifejező szépsége, minden

női léleknek sajátja.

Csak azok az emberek keresik a külső kifogástalan

öltözéket embertársaikon vagy magukon,

akikben semmi, vagy csak igen kevés

egyéni érték van.

Nekik szükségük van arra, hogy lelkük szegénységét,

fogyatékosságát, azokkal betakarhassák.

Az egyszerű, Istenben hívő és bízó embereknek,

aki hite szerint él, nem fontos az élet külső látszata,

mert tudja, hogy Isten gondot visel az Ő földi

gyermekeire.

Éppen ez a hit adja meg mind léleknek, mind

a külső emberi megjelenésnek, azt az egyéni sajátos

értéket, amellyel kiválik az átlag testies

emberek közül.

  

NE AGGODALMASKODJATOK TEHÁT,  ÉS NE MONDJÁTOK; MIT EGYÜNK? VAGY; MIT IGYUNK? VAGY;MIVEL RUHÁZKODJUNK? MERT MINDEZEKET A POGÁNYOK KÉRDEZIK, MERT JÓL TUDJA A TI MENNYEI ATYÁTOK, HOGY MINDEZEKRE SZÜKSÉGETEK VAN. HANEM KERESSÉTEK ELŐSZÖR ISTENNEK ORSZÁGÁT ÉS AZ Ő IGAZSÁGÁT ÉS EZEK MIND MEGADATNAK NÉKTEK. 

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

NE AGGODALMASKODJATOK TEHÁT,  ÉS NE

MONDJÁTOK; MIT EGYÜNK? VAGY; MIT IGYUNK?

VAGY; MIVEL RUHÁZKODJUNK?

MERT MINDEZEKET A POGÁNYOK KÉRDEZIK,

MERT JÓL TUDJA A TI MENNYEI ATYÁTOK, HOGY

MINDEZEKRE SZÜKSÉGETEK VAN.

HANEM KERESSÉTEK ELŐSZÖR ISTENNEK ORSZÁGÁT

ÉS AZ Ő IGAZSÁGÁT ÉS EZEK MIND MEGADATNAK

NÉKTEK

Írta: Poór Edit

 

A pogányok csak a testiség igazságával rendelkeznek,

ezek az igazságok a halál és a kárhozat.

Az Istenben bízó és hívő léleknek éppen az ezektől

való szabadulás a legnagyobb nyeresége.

Az ember lelkének békére és világosságra van

szüksége, hogy mindig megláthassa, felismerhesse

az adott helyzetben, mi válik lelkileg és testileg javára.

Isten tudja az ember egyéniségének mi a

legalkalmasabb, mi a legmegfelelőbb.

A szerint, megadja azt a benne bízó és hívő embernek.

Ezért lelkére köti az embernek;” keressétek először

Isten országát és annak igazságát és mindezek

megadatnak néktek.”

Ha az ember vakon hisz, nem tudja mi az miben hisz.

Ha nem képes tájékozódni azokban a törvényekben,

melyeket Isten ír elő a megtérni vágyó léleknek.

Ha nem tud ebbe beleilleszkedi, akkor nem tud

megszabadulni, sok kínos vergődéstől,

csalódástól, hiábavaló kísérletezéstől.

Isten országát keresők előtt, egyetlen út és

egyetlen igazság van, Krisztus útja és igazsága.

Ha szeretet van az ember lelkében, nem ütközik

meg a földi törvénnyel sem és így békés összhangban

lehet mindenkivel.

Ha vannak is csalódások, megpróbáltatások,

az életben, előbb-utóbb kivilágosodik

az igazság és a diadal azé, akiben Isten

országának igazsága él.

Az élet sivár, örömtelen az anyagi törekvésekben

elfáradt léleknek.

 

NE AGGODALMASKODJATOK TEHÁT A HOLNAPFELŐL; MERT A HOLNAP AGGODALMASKODIK A MAGA DOLGAI FELŐL. ELÉG MINDEN NAPNAK A MAGA BAJA 

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

NE AGGODALMASKODJATOK TEHÁT A HOLNAP

FELŐL; MERT A HOLNAP AGGODALMASKODIK

A MAGA DOLGAI FELŐL. ELÉG MINDEN NAPNAK

A MAGA BAJA

Írta: Poór Edit

 

Az ember azt hiszi, ha valami égbekiáltó

nagy bűnt nem követ el, ő már jó

és tökéletes életet él.

Bár nagy tévedései nincsenek,

kicsiny tévedései úgy befedik

az igazságot, hogy nem képes azt felismerni.

Legtöbb ember nem elégszik meg a mai nappal,

mellyel Isten megajándékozta,

hanem a holnapi nappal törődik,

jövőjéért aggódik, mely még Istennél van.

Nem bízza Istenre saját és szeretteinek

sorsának intézését.

Nincs semmi értelme az anyagi javak halmozásának,

mely messze jövőről akar gondoskodni.

Minden napnak meg van a maga terhe és öröme.

Az ember éljen a ma kegyelmével, melyet Istentől

kapott, a holnapra pedig neki van gondja.

Ha öröme, boldogsága van, adjon hálát Istennek,

ha pedig gondja, bánata vagy szomorúsága,

kérjen erőt az Úrtól, annak elviselésére.

Ha megpróbáltatás éri, legyen óvatos,

elővigyázó és kérjen segítséget Istentől, hogy

el ne tévedjen.

Az ember mindig éljen, cselekedjen legjobb tudása

és ismertet szerint, mint aki tudja, hogy

a jövő, a jelen magvából kell ki.

Azonban ez Isten kezében van, mindenkinek

a maga idejében adja az aratást.

 Az ember hiába akar, ha az, Isten végzésével

nem találkozik.

Még, ha lelkének javát feláldozza is az

anyagi érdekekért, van, hogy  Isten jobbnak

látja az anyagiakat megvonni.

Néha megadja az Úr az anyagi javakat, mert

a lélek fejlődéséhez elősegítő eszköz lehet.

A földi élet, csak eszköze, előkészítője

a szebb, jobb boldogabb életnek.

Nagyon szegény, elmaradott világ ez ahhoz, hogy

tökéletes boldogságot nyújthasson.

Isten országa, azonban határtalan boldogságot

kínál azoknak, akik az Ő törvénye szerint élnek.

Munkájuk eredménye, megelégedés,

békesség, öröm lesz, mely felülemeli őt a

testiség, szenvedély viharain.

Az ilyen ember szellemi látóköre kitágul,

és már itt a földi életben egy magasabb rendű

létállapotba kerül.

Sok titoknak látszó tudomány megnyílik előtte,

és sok elérhetetlennek látszó dologhoz közelebb

kerül, annak a bölcsességnek birtokában, melyre

őt Isten országának igazsága tanította.

Az az élet célja, hogy az ember helyesen használja

fel a földi napjait.

Ne a test, az anyagiasság örök bizonytalanságának

tévelygéseivel, hanem az örök élet bizonyosságát,

kereső és megtaláló munkával töltse.

  

NE ÍTÉLJ, HOGY NE ÍTÉLTESSETEK. MERT AMILYEN ÍTÉLETTEL ÍTÉLTEK, OLYANNAL ÍTÉLTETTEK ÉS AMILYEN MÉRTÉKKEL MÉRTEK OLYANNAL MÉRNEK NEKTEK.

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

NE ÍTÉLJ, HOGY NE ÍTÉLTESSETEK.

MERT AMILYEN ÍTÉLETTEL ÍTÉLTEK, OLYANNAL

ÍTÉLTETTEK ÉS AMILYEN MÉRTÉKKEL MÉRTEK

OLYANNAL MÉRNEK NEKTEK

Írta: Poór Edit

 

Valóságos igazságok ezek, ha az emberek feltudnák

fogni ezek helyes értelmét, nem volnának

olyan gyorsak az ítélkezésben és az egymás

kárhoztatásában.

A bűnös lélek, aki tudja, hogy vétkezett,

mert ösztönszerűen érzi azt, és tudja, hogy ezeknek a

következményeivel, majd számolnia kell.

Szeretne ezeknek az érzéseitől megszabadulni,

de nem akar megalázkodni, nem akarja bűnbánóan

a vezeklés ruháját felvenni.

Inkább azon fáradozik, hogyan tudná embertársát

félrevezetni, hogyan burkolhatná be lelkét,

az ártatlanság leplébe.

Ők a legveszedelmesebb ítélkezők, mert

fáradhatatlanul kutatnak mások hibái és

gyengeségei után, hogy azokat felfedjék mások előtt,

és ezzel a maguk szennyesét takargassák.

Azután vannak a felettébb igazságosak,

szőrszálhasogatók, felettébb erényesek és pontosak,

a mindent észrevevők, de megbocsájtani és a maguk

igazát feláldozni nem tudók.

Mily hatalmas tábora van az ítélkezésben tévelygő 

lelkeknek, mily sok fájdalom és keserűség állja

útjukat ezeknek a haladásban.

Minden könnyelmű ítélet és rágalom, minden

kárörvendő felfedezés és szigorúság, mint tükörlapról

a kép, visszahat az ítélkezőre.

Hiába színlelnek, tettetnek, mert minden léleknek

a saját mértékével fizet vissza a természettörvény.

Ez nem Isteni bosszú, nem emberi gonoszság,

csak igazság. Ha elnézéssel, megbocsájtással,

jóakarattal voltál embertársaidhoz, hasonlóval

fizet neked a te mértéked szerint a törvény.

 

MIÉRT NÉZED PEDIG A SZÁLKÁT, AMELY A TE ATYÁDFIA SZEMÉBEN VAN, A GERENDÁT PEDIG, AMELY A TE SZEMEDBEN VAN, NEM VESZED ÉSZRE? AVAGY MI MÓDON MONDHATOD A TE ATYÁDFIÁNAK; HADD VEHESSEM KI A SZÁLKÁT A TE SZEMEDBŐL; HOLOTT ÍMÉ A TE SZEMEDBEN GERENDA VAN? KÉPMUTATÓ, VESD KI ELŐBB A GERENDÁT A TE SZEMEDBŐL ÉS AKKOR GONDOLJ ARRA, HOGY KIVESSED A SZÁLKÁT A TE ATYÁDFIÁNAK SZEMÉBŐL!

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazatMIÉRT NÉZED PEDIG A SZÁLKÁT, AMELY A TE

ATYÁDFIA SZEMÉBEN VAN, A GERENDÁT PEDIG,

AMELY A TE SZEMEDBEN VAN, NEM VESZED ÉSZRE?

AVAGY MI MÓDON MONDHATOD A TE ATYÁDFIÁNAK;

HADD VEHESSEM KI A SZÁLKÁT A TE SZEMEDBŐL;

HOLOTT ÍMÉ A TE SZEMEDBEN GERENDA VAN?

KÉPMUTATÓ, VESD KI ELŐBB A GERENDÁT A TE

SZEMEDBŐL ÉS AKKOR GONDOLJ ARRA, HOGY

KIVESSED A SZÁLKÁT A TE ATYÁDFIÁNAK SZEMÉBŐL!

Írta: Poór Edit

 

A lélek betegsége ez, mely bódult álomban tartja a

lelkiismeretet, hogy az fel ne ébredhessen.

Ez a betegség azért veszélyes a lélekre, mert a

legmagasabb tudat és legvilágosabb értelem is

alámerül az érzelmek és vágyak hatalmas tömegébe.

A lélek ilyenkor elveszti az irányát, a

tájékozó képességét, és az ítélőképességét.

A bűn bódulatába esik és minél több bűnnel

terheli meg az ember a lelkét, annál

tökéletlenebbé válik.

A bűn bódulata, mely elzárja az értelmet a szellemi

én, ellenőrző világossága elől.

Ezért az ember, ebben a homályos állapotban,

sokszor képtelen bűneinek nagyságát felfogni

és ennek következményeivel számolni.

Az Úr, világosságot hoz az eltorlaszolt lelki

mélységekbe is, felkelti az alvó lelkiismeretet.

Ez sarkalja a befelé való tekintésre, hogy

lássa meg a saját hibáit, tévedéseit,

és csak azután gondoljon arra, hogy embertársa

hibáit, tévelygéseit szóvá tegye, amikor ő

már ezekből kigyógyult.

Az már tudja, hogy milyen nehéz bűnből

meggyógyulni, milyen nehéz

a lelkiismeretet a kábulat homályából,

a józan igazság világosságába emelni.

Akik, ezen átmentek, már tudja az utat, módot,

hogyan figyelmeztesse embertársát bűneire, hibáira,

és ezeknek a következményeire a nélkül, hogy bűnös

embertestvérét, még mélyebbre lökné a lejtőn.

A természettörvény szerinti következményeknek,

mély barázdákat kell még lelkükben szántani,

az ítélkező embereknek, amíg keserű könnyek között

megtanulják, hogy legelőször önmaguk

 lelkére kell vigyázni.

Csak ha már mindent úgy értelmez az ember, ahogy

azt a szeretet törvénye parancsolja, csakis akkor

helyes az ítélőképessége.

Akkor már nem ítél, mert tudja, hogy amíg ő más

szemében keresi a szálkát, addig a saját szeméről

 elfelejtkezik és az a bizonyos szálka gerendává

vastagodik.

 

NE ADJÁTOK AZT, AMI SZENT, AZ EMBEREKNEK, SE GYÖNGYEITEKET NE HÁNYJÁTOK A DISZNÓK ELÉ, HOGY MEG NE TAPOSSÁK AZOKAT LÁBAIKKAL, ÉS NEKTEK FORDULVÁN, MEG NE SZAGGASANAK TITEKET 

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

NE ADJÁTOK AZT, AMI SZENT, AZ EMBEREKNEK,

SE GYÖNGYEITEKET NE HÁNYJÁTOK A DISZNÓK ELÉ,

HOGY MEG NE TAPOSSÁK AZOKAT LÁBAIKKAL, ÉS

NEKTEK FORDULVÁN, MEG NE SZAGGASANAK TITEKET

Írta: Poór Edit

 

Az Úr tapintatosságra, óvatosságra inti az Őt

követőket a világgal szemben, nehogy oktalan

fájdalmakat, csalódásokat kelljen elszenvedniük.

Nem mindenki érti meg az Isten útjain járó lelkek

örömét és bánatát, nem mindenki tartja jónak,

és helyesnek azokat az igazságokat, melyekkel

ezek rendelkeznek, mert sajnos nagyon sokan

élnek a világban, akiknek lelki természete

az ebek és disznók természetéhez hasonlít.

Az eb természetű ember csak az önzés igazságát

ismeri, ebből indul ki, ennek tesz eleget egész

 életének célját ebben látja.

Bár lehetnek mellette megtévesztő, szép erénynek

látszó tulajdonságai, mégis ha érdekeit a legkisebb

mértékben is veszélyeztetve látja, a jó barátból

egyszerre halálos ellenség lesz.

A disznó természetű ember, mohó vággyal veti rá

magát mindenre. Szívesen barátkozik mindenkivel,

nem válogatós, minden érdekli.

Az embereket aszerint, a haszon szerint értékeli,

amit azok neki hajtanak. Lelki törekvései nincsenek,

Anyagi és testies vágyainak kielégítésére minden

módot jónak talál. Jellemtelen és szemérmetlen,

részvétlen a mások fájdalmával szemben, de

annál jobban érzi a magáét.

Ezek a természetű emberek veszélyesek a

lelki emberekre nézve, mert a látszólagos

erényeikkel bizalmat keltenek és ezek

az ő drága értékeiket, hitüket, meggyőződésüket,

törekvéseiket megosztják velük. Aki valójában

még egyáltalán nem képesek a lelki ember

gondolatvilágába beilleszkedni.

Rögtön talán nem mondanak ellent, nem mutatják,

hogy nem értik, de legtöbbször nem mulasztják el,

az alkalmat, hogy véleményüket olyan formában

közöljék, ami mindig fájó és bántó egy hívő léleknek.

Ezért az Úr figyelmezteti a hívő lelkű embereket, hogy

a lelki kincseket ne közöljék az anyagi emberekkel.

Ne kössenek lelki barátságot velük, mert bennük még

az Isteni természet szunnyad és ezt felébreszteni

senki sem képes, csak a mennyei Atya, amikor Ő

jónak látja. Ilyen embereknek füle mellett hatástalanul

megy el a szó, lelküket nem rázza meg az igazság,

mert ők még éretlenek.

Mivel az Isteni természetben ők még nem

életképesek, így Isten országa is be van zárva előttük.

„ oda nem mehetnek be az ebek, a paráznák a

gyilkosok……”

Amíg az állati természetet le nem vetkőzi valaki,

és fel nem öltözködik az Isteni természetbe.

  

KÉRJETEK ÉS ADATIK NÉKTEK; KERESSETEK ÉS TALÁLTOK; ZÖRGESSETEK ÉS MEGNYITTATIK NEKTEK. MERT, AKI KÉR, MIND KAP; ÉS AKI KERES TALÁL; ÉS A ZÖRGETŐKNEK MEGNYITTATIK 

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

KÉRJETEK ÉS ADATIK NÉKTEK; KERESSETEK ÉS

TALÁLTOK; ZÖRGESSETEK ÉS MEGNYITTATIK NEKTEK.

MERT, AKI KÉR, MIND KAP; ÉS AKI KERES TALÁL; ÉS

A ZÖRGETŐKNEK MEGNYITTATIK

 

Ezekben az igékben az Úr olyan lelki ténykedésekre

szólítja fel az övéit, mellyel mind közelebb

igyekszik vonni őket.

A hit erősítésére szükséges ez, az embernél,

hogy el ne lankadjon az imádkozásba.

Ha az ember, Istennel folyton kapcsolódik az imán

keresztül, vágyaiban, kéréseiben magasabb,

tisztább érzések és törekvések vezetik.

Az Úr, biztatja a hívő lelkeket, hogy kérjenek, mert

adatik; zörgessenek, mert megnyittatik, amit keresnek

megtalálják Istennél.

 Ha Isten megad valamit, azt nem veheti el senki

és semmi, mert Isten mindig azt adja,

ami az ember lelkének előnyére van.

Aki hittel kéri az Istent, megkapja, amit kér.

Ha nem is rögtön, de biztosan megkapja.

De vajon jót eredményez- e, amit kér?

 Ezért az ember legyen szerény és bizalommal

forduljon az Úrhoz.

Ha kérését az Úr megadja, legyen hálás érte.

Ha még sem adja meg, mert valamilyen okból

kárára lenne, akkor nyugodjon bele.

Ne zúgolódjék és hitetlenkedjék, nem

szeretetlenségből, vagy felületességből

nem hallgatta meg kérését, mert minden kérés

meghallgatásra talál az Úrnál. Hanem azért,

mert jobbnak látta másképpen intézni.

 Nagyon sokszor később az ember előtt beigazolódik

hogy jobb volt úgy, ahogy történt, mint ahogyan

óhajtotta volna azt, annak idején.

 

AVAGY KI AZ AZ EMBER KÖZÜLETEK, AKI HA AZ Ő FIA KENYERET KÉR TŐLE, KÖVET ÁD NEKI? ÉS HA HALAT KÉR, VAJON KÍGYÓT ÁD-E NEKI? HA AZÉRT TI GONOSZ LÉTETEKRE TUDTOK A TI FIAITOKNAK JÓ AJÁNDÉKOT ADNI, MENNYIVEL INKÁBB ÁD A TI MENNYEI ATYÁTOK JÓKAT AZOKNAK, AKIK KÉRNEK TŐLE?

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

AVAGY KI AZ AZ EMBER KÖZÜLETEK, AKI

HA AZ Ő FIA KENYERET KÉR TŐLE, KÖVET ÁD NEKI?

ÉS HA HALAT KÉR, VAJON KÍGYÓT ÁD-E NEKI?

HA AZÉRT TI GONOSZ LÉTETEKRE TUDTOK A TI

FIAITOKNAK JÓ AJÁNDÉKOT ADNI, MENNYIVEL

INKÁBB ÁD A TI MENNYEI ATYÁTOK JÓKAT

AZOKNAK, AKIK KÉRNEK TŐLE?

Írta: Poór Edit

 

Jézus az Isteni igazságokat a természetből

vett példákkal teszi érthetővé a földi ember számára.

Az Úr, kiemeli Isten szeretetét az emberi szeretetnél

sokkal nagyobbnak, igazabbnak.

Isten a leg szeretőbb Atya, aki gondoskodik

gyermekeiről, és mindig minden körülmények között a

legjobbat adja neki, akkor is, ha azt, akkor még nem

érti, hogy miért úgy, abban a formában, vagy éppen

kellemetlenségnek érzékeli, de semmi sem történik

ok nélkül, és ha az Atya, vigyázó kezei nem

védelmeznének, akkor a rossz is sokkal

rosszabb lenne.

Isten, a legpontosabb intézője az ember sorsának.

 

AMIT AKARTOK AZÉRT, HOGY AZ EMBEREK TIVELETEK

CSELEKEDJENEK, MINDAZT TI IS ÚGY CSELEKEDJÉTEK

AZOKKAL, MERT EZ A TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK

SZAVA.

 

Ez az élet legegyszerűbb igazsága, és az ember

még sem tudja megtanulni, mert gőgje, önzése

azt súgja, hogy az a másik kevesebb értékkel bír,

mint ő. Az önzés igazsága ez, amely mindaddig

félrevezeti őt, ameddig fel nem ismeri

önmagát embertársában.

 Ameddig a szeretet erejével bele nem tudja

magát képzelni a másik állapotába.

De aki jót vet, – bármilyen fordulat jön is sorsában –

csak jót arathat.

Az Isteni törvény betöltése áldást hoz mind az

emberi, mind a szellemi életben.

Isten, a hit és a szeretet törvényét közölte

az emberrel a Sínai hegyen, a próféták által

és Krisztus által, hogy ezek segítségével

megszabaduljon a gőgjétől és az önzéstől.

 

MENJETEK BE A SZOROS KAPUN. MERT TÁGAS AZ A KAPU ÉS SZÉLES AZ AZ ÚT, AMELY A VESZEDELEMRE VISZ ÉS SOKAN VANNAK, AKIK AZON JÁRNAK. MERT SZOROS AZ A KAPU ÉS KESKENY AZ AZ ÚT, AMELY AZ ÉLETRE VISZ ÉS KEVESEN VANNAK, AKIK MEGTALÁLJÁK AZT

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

MENJETEK BE A SZOROS KAPUN. MERT TÁGAS

AZ A KAPU ÉS SZÉLES AZ AZ ÚT, AMELY A

VESZEDELEMRE VISZ ÉS SOKAN VANNAK, AKIK

AZON JÁRNAK.

MERT SZOROS AZ A KAPU ÉS KESKENY AZ AZ ÚT,

AMELY AZ ÉLETRE VISZ, ÉS KEVESEN VANNAK,

AKIK MEGTALÁLJÁK AZT

Írta: Poór Edit

 

Az Isteni gondoskodás minden korban,

nagy igyekezettel terelgette az emberi lelkeket.

Azokkal az igazságokkal, melyeket az Úr választott

edényei útján közölt az emberekkel.

Ők azok a próféták és látnokok voltak, akikben

a lelki képességek túllépték a testi természetes

törvények határait, és olyan dolgokról

szereztek tudomást, amelyek a természetes

ember elől el vannak rejtve.

Ezek voltak a közvetítők, akik a látó és láthatatlan

világot összekötötték és ezzel az Úr eszközeivé váltak.

Nem önmaguktól szóltak és láttak, a maguk akarata

szerint, hanem csak annyit, amennyit az Isteni

lélek kinyilvánított.

Bár emberi természetben különböztek egymástól,

mindazáltal az Úr Szent lelkének szolgálatában álltak.

„ Szoros a kapu, keskeny az út” azt jelenti, hogy

aki az ige útján akar járni, annak minden pillanatban

minden mozdulatával meg kell tagadnia bukott

emberi természetét, hogy előbbre juthasson a

haladás útján. De meg is kell keresni ezt a

szoros kaput, amelyen csak nagy és fáradságos

munkával tudja magát keresztülvonszolni.

Ezen a kapun nem fér át a bűn, a gonoszság

terjeszkedő akarata, mely Isten törvényével

szemben áll.

Csak azzal a hittel lehet keresztül jutni,

amely igazságnak ismeri el Isten kijelentéseit,

melyek próféták vagy Krisztus által hangoztak el,

és csak akkor, ha e szerint is él.

A szoros kapu az örök életre enged be,

a keskeny út pedig az előkészítője.

A  „ tágas kapu és széles út” mely a veszedelembe visz,

sokan, azon járnak, mert kényelmes, mert a lelki

törekvések onnan ki vannak zárva.

Ott a test és annak kívánságai szerint élnek,

ott elfér a hazugság, tagadás, a gőg, az önzés,

a gyűlölet, az érzékiség, az anyagelvűség.

Ennek az útnak a végére érnek meg a gyilkosságok,

kegyetlenségek, őrültségek, kétségbeesések,

a betegségek, a gyötrelmek, szenvedések

és a szomorú reménység nélküli halál.

 Ezek rányomják a bélyeget a lélekre, mely a

természettörvénnyel szemben, kifizetetlen

adóságot jelent. Ezt valahol, valamikor ki kell

fizetni. Ez a szenvedés kezdete, mely a széles

útnál kezdődik, néha már a földi életben,

de sokszor csak azután.

Az örökélet kezdete harcot jelent a test törvényével

szemben, lemondást jelent, esetleg olyan dolgokról,

amelyeket fontosnak tartunk a múlandóság világában.

Csakis azok találják meg ezt az utat, akiket Isten

Lelke rávezet erre az útra, azok, akik el vannak

hivatva a megtérés által az üdvösségre.

 

ŐRÍZKEDJETEK PEDIG A HAMIS PRÓFÉTÁKTÓL, AKIK JUHOKNAK RUHÁJÁBAN JŐNEK HOZZÁTOK, DE BELŐL RAGADOZÓ FARKASOK. GYÜMÖLCSEIKRŐL ISMERITEK MEG ŐKET. VAJJON A TÖVISRŐL SZEDNEK-E SZŐLŐT, VAGY A BOJTORJÁNRÓL FÜGÉT? 

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

ŐRÍZKEDJETEK PEDIG A HAMIS PRÓFÉTÁKTÓL,

AKIK JUHOKNAK RUHÁJÁBAN JŐNEK HOZZÁTOK,

DE BELŐL RAGADOZÓ FARKASOK.

GYÜMÖLCSEIKRŐL ISMERITEK MEG ŐKET. VAJJON A TÖVISRŐL SZEDNEK-E SZŐLŐT, VAGY A

BOJTORJÁNRÓL FÜGÉT?

Írta: Poór Edit

 

Az Istentől elhivatott próféta lélek emberi életben

is azon az úton jár, melyet az ő Ura kijelölt számára.

Nem tér el se jobbra, se balra, mert az igazsága nem

emberi, hanem Isteni igazság, melyet nem az

értelmével, hanem inkább a szívével tud befogadni.

Az Isteni gondviselés azokat a lelkeket, akik az ő

fejletségük fokozatához mért munkát elvégezték,

– mielőtt a magasabb világokba jutnának –

kisebb-nagyobb küldetésekkel bízza meg a földön.

 Ilyen küldetés, hogy azokban a lelkekben,

akik elég érettek és fogékonyak a magasabb

igazságok befogadására, azoknak elmondják

és ez által, azok feljebb emelkedhessenek.

A próféta lélek nem a sajátját adja tovább,

hanem azt, ami az ő megbízása.

Ezt a megbízást nem ő akarja, nem ő keresi,

hanem érzi, hogy azt meg kell tennie.

Életcéljának tekinti és így ő is eszközévé válik

a Gondviselés kezében.

Az Isten lelkétől áthatott próféta erénye

engedelmesség és az, hogy

azt cselekedje, amit cselekednie kell.

Ezek a küldött lelkek, olyan lelki tulajdonságokkal

rendelkeznek, amik őket az átlagos természetű

emberektől megkülönböztetik.

Ők az igazi próféták csoportjához tartoznak.

De vannak hamis próféták is, akik az igazi

próféta külső formájában jelennek meg.

Akik a szelídség, jóindulat, jóakarat látszatával

igyekeznek elhitetni a többi emberrel, hogy ők

az Úrtól küldettek, de valójában-„ ragadozó farkasok”.

Ők szívesen mondanak szépet és jót, hirdetik az igét,

csak azért, hogy őket megkülönböztetett tisztelet

vegye körül, hogy vezetői irányítói legyenek

embertársaiknak, és hogy ezt saját személyének

kedvező előnyökre változtassák.

A testi jámborság mellett jól megfér náluk az önzés,

a hatalom, a dicsvágy, a harag, a bosszú,

 a testiség és a hazugság.

Mindezek, nem Istentől küldött próféták, hanem

lelkük bűnös hajlamai által vezetett ámítók, akik, ha

valamilyen lelki ajándékkal rendelkeznek is,

elveszítik azt.

Mindenkinek hű tükörképe, az élete.

Nem a látszat szerint való élet, hanem az

amelyet önmaga és mások előtt él.

Mert mindenki az önmaga belső természetének

megfelelően cselekszik a legváratlanabb pillanatban

mert nem tehet másként.

 

EKÉPPEN MINDEN JÓ FA JÓ GYÜMÖLCSÖT TEREM,

A ROMLOTT FA PEDIG ROSSZ GYÜMÖLCSÖT TEREM.

 

A jó lelkű ember jóra való teljes igyekezetével

a lehetőség szerint mindig mindenben igazat

cselekszik. Nem keresi saját előnyeit, hanem

sokszor feláldozza azokat, hogy a jónak

szolgálatot tegyen vele.

 Nem tekinti önös célnak, hanem önzetlenül,

örömmel cselekszik.

Ez a becsületes, igaz törekvés az a jó gyümölcs.

A „ rossz fa” az a bűnös ember, ha hoz is némi

gyümölcsöt az hitvány, csenevész egészségtelen

terméke a léleknek, amelyet a látszat kényszerítő

körülményei erőszakoltak ki belőle.

 

NEM TEREMHET JÓ FA ROSSZ GYÜMÖLCSÖT;

ROMLOTT FA SEM TEREMHET JÓ GYÜMÖLCSÖT.

 

Mindenki csak természetének megfelelő

gyümölcsöt teremhet.

A jóra törekvő lélek, irtózik a rossztól, ellen áll

annak, szembehelyezkedik azzal, harcol ellene,

vagy kitér előle, de semmiképpen nem

 elegyedik vele, így cselekedete, ha külsőleg

a rossz látszatával is bírna, akkor is

tisztán jó marad.

A gonosz lélek nem képes elviselni a jó közelségét.

Irtózik az igazságtól, azt ellenségnek ismeri és

küzd ellene. A gonosz lélek, ha jónak látszó

dolgot cselekszik is, ott valamilyen önző érdek van,

melyet kiakar elégíteni.

Sokszor a jelenben, az ártalmatlannak látszó dolgok

felett könnyen eltekintenek, de ezek csak a jövőben

érnek meg, és amikor a kis tévedés nagy bűnné

növekedett, akkor ismerik csak fel azok, akik

annak következményeit szenvedik.

 

 MINDEN FA, AMELY NEM TEREM JÓ GYÜMÖLCSÖT,

KIVÁGATTATIK ÉS TŰZRE VETTETIK.

 

Aki nem tud igaz jót felmutatni, az a saját bűneinek

következményeit megemésztő szenvedésekre vettetik.

Bizony elrettentő  a jövő azok részére, akik nem

hisznek az Isten által adott törvényben és nem

térnek meg gonoszságaikból, hogy ezáltal igaz

jókat cselekedve a törvény szigorúsága elől ezeknek

a jóknak védelmébe menekülhessen.

 

AZÉRT AZ Ő GYÜMÖLCSIKRŐL ISMERTETIK MEG ŐKET.

 

Nem beszédekről, külső formák betartásáról,

a tetszelgő önmagasztalás kedvéért cselekedett

jókról, tudhatja meg a hívő lélek, hogy igaz vagy hamis

próféta –e az, akinek hinni akar, hanem

az egész életéről és azokról a célokról, melyeket

 követett és követ.

Mert, ha későn veszi észre, hogy hamis prófétát

követ, akkor nagy lelki megrázkódtatás éri,

és áldozatul eshet, annak a látszati, külsőséges

valaminek.