MERT, HA MEGBOCSÁTJÁTOK AZ EMBEREKNEK AZ Ő VÉTKEIKET, MEGBOCSÁT NEKTEK IS A TIMENNYEI ATYÁTOK 

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

MERT, HA MEGBOCSÁTJÁTOK AZ EMBEREKNEK

AZ Ő VÉTKEIKET, MEGBOCSÁT NEKTEK IS A TI

MENNYEI ATYÁTOK

 

Írta: Poór Edit

 

Amíg az ember a maga érdekeit munkálja,

a másokét megbántja,

amíg a maga igazságát védelmezi,

a másokét elnyomja,

amíg a maga boldogságát siet megszerezni,

addig a másét feláldozza.

Az önzés teremti meg mindazokat a szenvedéseket,

amelyek a földi életet sokszor elviselhetetlenné  teszi.

Az ember nem szereti embertársát,

nem ismeri el annak jogait a boldogsághoz,

ha szembe találja magát, mindazokkal a

bűnökkel, hibákkal, melyek

benne ugyan, úgy megvannak,

már engesztelhetetlen harag

és bosszú érzése keletkezik a lélekben,

ami gyűlöletben nyer kifejezést.

Az ember lelkét tökéletlen igazságérzete,

helytelen ítélete viszi bele az ellentétes

érzésekbe, mert tökéletlen értelme

nem látja helyesen a dolgok lényegét.

Elítél, büntet, bosszút áll képzelt

vagy tényleges sérelmeiért.

Isten egységes törvénye, úgy fektette le az igazságot,

hogy „ mint te magadat”.

Tehát mindenkinek olyan ítélő törvénytől

függ a sorsa, olyan ítélettel mér neki is a törvény,

amilyen ítélettel ő ítél mások felett.

Isten előtt nincs kivételes igazság,

olyan ami az egyiknek hasznára,

a másiknak kárára volna.

Nem átkozhatod felebarátodat a nélkül,

hogy magadra is ne szállna abból.

Nem kívánhatsz rosszat a nélkül,

hogy az rajtad is be ne teljesednék,

nem büntetheted a nélkül,

hogy te is ne szenvednél vele együtt.

Istené az ítélet, az igazság, csak Ő kötözhet,

oldozhat fel a bűn alól,

Ő szabadíthat meg a kárhozatból.

Az ember bocsásson meg embertársának,

ha vétkezett ellene, mert az Isteni

szeretet kegyelmébe veszi mind kettőt,

úgy a vétkezőt, mint a szenvedőt.

Az egyiket megdorgálja, hogy többé ne vétkezzen,

a másiknak meggyógyítja a szívét, hogy el ne vérezzen.

 Vezeti mindegyiket a haladás és a fejlődés útján,

felfelé Őhozzá.

 

HA PEDIG MEG NEM BOCSÁJTJÁTOK AZ EMBEREKNEK AZ Ő VÉTKEIKET, A TI MENNYEI ATYÁTOK SEM BOCSÁJTJA MEG A TI VÉTKEITEKET 

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

HA PEDIG MEG NEM BOCSÁJTJÁTOK AZ

EMBEREKNEK AZ Ő VÉTKEIKET,

A TI MENNYEI ATYÁTOK SEM BOCSÁJTJA MEG A TI

VÉTKEITEKET

Írta: Poór Edit

 

Tisztán és világosan meg van írva a feltétel

a meghallgatásra és a bűnbocsánatra.

Aki megtanulta ezt, megérti, hogy mit akar

az Úr ezzel a mondással az embereknek

a szívébe vésni; az engesztelődést.

A kiegyenlítődésnek ember és ember

között kell elkezdődnie,

csak azután lehet az embernek Istennel

szemben engesztelődést keresni.

Ha valaki ezt az engesztelődést megakasztja,

azzal, hogy nem bocsájt meg embertársának,

megteheti, de az ő bűneinek bocsánata

és az ő engesztelődése is fennakad.

Mert Isten sem bocsájtja meg az Ő bűneit addig.

 

 MIKOR PEDIG BÖJTÖLTÖK, NE LEGYEN KOMOR A NÉZÉSETEK, MINT A KÉPMUTATÓKÉ, AKIK ELTORZÍTJÁK ARCUKAT, HOGY LÁSSÁK AZ EMBEREK, HOGY ŐK BÖJTÖLNEK. BIZONY MONDOM NÉKTEK, ELVETTÉK JUTALMUKAT

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

 MIKOR PEDIG BÖJTÖLTÖK, NE LEGYEN KOMOR

A NÉZÉSETEK, MINT A KÉPMUTATÓKÉ, AKIK

ELTORZÍTJÁK ARCUKAT,

HOGY LÁSSÁK AZ EMBEREK, HOGY ŐK BÖJTÖLNEK.

BIZONY MONDOM NÉKTEK, ELVETTÉK JUTALMUKAT

Írta: Poór Edit

 

Az emberek minden időkben igyekeztek áldozatokat

bemutatni Istennek.

Különösen nagynak hitték, melyeket testük

sanyargatásával igyekeztek elérni.

A testiekről való lemondást, a táplálék

korlátozását, vagy bizonyos időre felfüggesztését

nevezzük böjtölésnek.

A világi ember ritkán mond le valamiről,

ami neki kedves és kívánatos.

Csak abban az estben hajlandó, hogy ha

az számára elérhetetlen.

De akkor sem szívesen, hanem

zúgolódva, elégedetlenkedve.

Keserű panaszos érzéssel törődik bele sorsába.

Azért jó a böjtölés, a világ örömeit nyújtó élettel

szemben, hogy az ember lelkének nemesebb

vágyai, törekvései uralhassák a test hibás

és kárhozatba vivő vágyait és törekvéseit.

Az ember tudjon lemondani nem csak

az ételről-italról, hanem mindenről, ami

őt szellemi előrehaladásában gátolná.

A régi időkben befeketített arccal böjtöltek

 a képmutatók, mert a böjtölő embernek

külön megtisztelés járt.

Az ilyen böjtölők és szent életet élők, akik

még ruházatukban is megkülönböztetik

magukat embertársaiktól, „ bizony mondom

néktek, elvették jutalmukat.”

 

TE PEDIG, MIKOR BÖJTÖLSZ, KEND MEG A FEJEDET ÉS A TE ORCÁDAT MOSD MEG. HOGY NE AZ EMBEREK LÁSSÁK A TE BÖJTÖLÉSEDET, HANEM A TE ATYÁD, AKI TITKON NÉZ, MEGFIZET NEKED NYILVÁN 

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

 TE PEDIG, MIKOR BÖJTÖLSZ, KEND MEG A FEJEDET

ÉS A TE ORCÁDAT MOSD MEG.

HOGY NE AZ EMBEREK LÁSSÁK A TE BÖJTÖLÉSEDET,

HANEM A TE ATYÁD, AKI TITKON NÉZ,

MEGFIZET NEKED NYILVÁN

Írta: Poór Edit

 

Aki belátja a böjtölés és a lemondás szükségességét,

az életben, ne járjon lehorgasztott fejjel,

embertársai között.

Ne érezze magát kényszeredetten a lemondásban,

amellyel ő a mennyei Atyának akarja a hűségét,

és a szeretetét bizonyítani.

Ha a böjtölés szellemi célok érdekében

történik, akkor szellemi, lelki erők fejlődnek.

A nem szellemi célú böjtöléstől mindenkinek

óvakodnia kell.

 Szintén óvakodni kell minden olyan böjtöléstől,

mely a test egészségét, munkaképességét,

veszélyeztetné.

Ez már ugyan is nem a lélek előnyére,

hanem a hátrányára válnék.

Ha az ember érzi bűneinek súlyát,

bűnre vivő hajlamainak érvényesülni akarását,

zabolázza meg testét böjtöléssel,

Istennek ajánlva fel szent törekvését.

Az Istenhez való fohászkodásban el nem

restülve a reménység derűjével ragyogva az arcán,

végezze kötelességét a legjobb meggyőződése szerint.

Embertársainak sem terhére, sem megbotránkozására,

ne legyen lemondásos életével.

Senki csodálatát vagy dicséretét

ne igyekezzék felkelteni.

 Mert az Atya titkon vizsgálja az ember lelkének

szent törekvését és nyilvánosan nyújtja segítségét.

Mind abban az áldásban melyet minden

igazán megtérő lélek a legnagyobb

lelki boldogságban érez meg.

 

NE GYŰJTSETEK MAGATOKNAK KINCSEKET AFÖLDÖN, HOL A ROZSDA ÉS A MOLY MEGEMÉSZTI ÉS AHOL A TOLVAJOK KIÁSSÁKÉS ELLOPJÁK

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

NE GYŰJTSETEK MAGATOKNAK KINCSEKET A

FÖLDÖN, HOL A ROZSDA ÉS A MOLY

MEGEMÉSZTI ÉS AHOL A TOLVAJOK KIÁSSÁK

ÉS ELLOPJÁK

Írta: Poór Edit

 

A kincs gyűjtése, felhalmozása az ember

régi bűne és tévelygése. Ez az önzésnek

a birtoklási vágynak hatalmas pecsétje

az ember lelkén.

A gonosz elpecsételi magának azokat a lelkeket,

akiknek ilyen érzésein keresztül megnyilatkozhatik.

Amióta a világ fennáll mindig így volt és így lesz,

hogy a legkapzsibb, legravaszabb legerőszakosabb

emberek jutottak földi kincsek és értékek birtokába.

Nagyon ritkán jut valaki érdem szerint gazdagsághoz,

mert az ellentét mindent elkövet, hogy elüthesse tőle,

az arra érdemes egyént.

A sok szenvedéssel megterhelt kincsek,

gazdagságok, milyen sok nyomort és kétségbeesését

rejtegetnek magukban.

Mennyi félelem, átok és elkeseredés kíséri ezeket,

ha mind ezt látnák lelki szemeivel, nem volna olyan

értéke a földön ezeknek.

Isten törvényei szerint, minden lélekre szükség van a

fejlődés szempontjából.

Mindegyiknek meg kell találnia a maga képességéhez

való munkát és a maga eltartásához

a szükségeseket a földön.

Ha mindenki hűen betöltené hivatását,

ha nem élne vissza helyzetével és ha 

minden lélek fejlődne,

akkor nem volnának nagy anyagi eltolódások.

A Sátán az emberek vágyainak felkeltésével

igyekszik hatalmat gyakorolni

az emberek világában.

Az egyik oldalon a fényűzés, pompa, munkátlanság,

az élvezetekben való tobzódás utáni vágy az

embereket kapzsiságba, igazságtalan

úton való pénz és vagyonszerzésbe hajtja.

Ők megszerzik, felhalmozzák mind azt,

amit mások verejtékes munkával kitermelnek.

A másik oldalon látjuk a nyomasztó szegénységet,

nyomort és betegséget.

A szenvedélyek kiélése, a vagyon gyűjtés

azoknak a szükséges mindennapi kenyerét

veszi el, akiknek ez Isten törvénye szerint kijárna.

Az ember tudatlanságból teszi ezt, mert

elfelejti, hogy Isten tőle is számon kéri életét,

és jaj neki, ha csak egy valaki is panasszal van ellene.

Az Úr szelíden figyelmezteti az embert, hogy

ne gyűjtsön kincseket a földön, hiszen

 a rozsda és a moly megeszi vagy ellopják.

Hiába gyűjt az ember bármit, nem az övé, nem lehet a 

sajátja, mert minden múlandó e földi világban.

A gazdagnak sokkal kevesebb igazi öröme van,

mint a szegénynek.

Mert a gazdag nem lehet biztos abban, hogy aki

ma barátai, azok őt önmagáért vagy gazdagságáért,

érdekek miatt szeretik.

A gazdagság köré gyűlnek az érdekhajhászok,

az önzők és rászedők.

Aki a pompát megszokja, nem élvezheti azt,

mert megunja, legszegényebb lesz

sokszor a legszegényebbnél is.

Sajnálatra méltó az olyan gazdag, aki az életnek

minden megszerezhető javát kihasználta, mert már

nincsenek illúziói sem.

 

HANEM GYŰJTSETEK MAGATOKNAK KINCSEKET A MENNYBEN, AHOL SEM A ROZSDA, SEM A MOLY MEG NEM EMÉSZTI ÉS AHOL A TOLVAJOK KI NEM ÁSSÁK, SEM EL NEM LOPJÁK 

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

HANEM GYŰJTSETEK MAGATOKNAK KINCSEKET A

MENNYBEN, AHOL SEM A ROZSDA, SEM A MOLY

MEG NEM EMÉSZTI ÉS AHOL A TOLVAJOK KI NEM

ÁSSÁK, SEM EL NEM LOPJÁK

Írta: Poór Edit

 

Szánalomra méltó minden ember, aki akár

gazdag, akár szegény, nem tud magának

lelki kincseket gyűjteni.

Lelki kincsek- mennyei értékek.

Aki itt a földön nem szerez égi értékeket,

szegényen tér meg a szellemhazába.

Éhesen, rongyosan lődörög a lélek vándorútján

egy kis könyörület morzsát koldulva.

Minden ember lelkében, a leg bűnösebbébe is

felbecsülhetetlen kincses bánya van, melyek

Isten adományai, csak a durva salak beborítja.

Emiatt a kegyelem oldó sugárzása nem fér hozzá.

Szükséges, hogy ez a salak letisztuljon,

bármilyen eszközzel is, hogy Isten igéje

behatolhasson ezekbe az elzárt szívekbe.

Azután, onnan a kincseket felszínre hozhassa.

Az élet forgatagában ezek a kincsek adják az erőt,

amely eggyé teszi az embert az emberrel,

és az emberiséget az Istennel.

Szükséges, hogy leolvadjon a szívekről ez

a jégpáncél, mely elkülönítette és érzéstelenné tette

az embereket egymás fájdalma és szenvedése iránt.

Szükséges, hogy felébredjen a lélek,

a Sátán által terjesztett hazug álomból, mely

kábulttá és esztelenné teszi az embert,

amíg testben él.

Az anyagi javak gyűjtésével tölti napjait,

ez által az anyag uralkodik felette.

Elfeledkezik közben a lélekről, Istenről és

főképpen embertestvéréről.

Akiknek ez által sok keserűséget, fájdalmat okoz.

Mindennek az lesz a következménye, hogy a

felhalmozott vagyonához kötött szívét,

fájdalom és keserűség fogja elönteni, amikor

lelki kincsek nélkül tér meg a túlvilágra.

  

MERT AHOL VAN A TI KINCSETEK, OTT VAN A TI SZÍVETEK IS

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

MERT AHOL VAN A TI KINCSETEK, OTT VAN

A TI SZÍVETEK IS

Írta: Poór Edit

 

Ha anyagi kincsek helyett olyan élő kincseket

gyűjtene az ember, amelyek elkísérik őt a síron túl,

és tanúskodnának a szeretete, a hálája mellett,

bizony ezek soha el nem múló értékké válnának.

Szomorú és kemény igazság ez „ ahol van a ti kincsetek

ott van a ti szívetek is”

Az élő lélek, holt anyagba zárva, annak kényszerítő

hatása alatt kénytelen ténykedni.

Szabad akaratát gúzsba kötve érezni mindaddig,

amíg csak rá nem eszmél tévedésére.

Amikor ráeszmél, már szabadulna, de a saját lelki

dermedtsége nem engedi.

Az anyag fogsága ez, melybe a szellem

önmagától  jutott.

 Aki az anyagot nem a lelke fejlődési eszközének,

hanem végcélnak, boldogságnak tekintette

a földi életében.

 

TEST LÁMPÁSA A SZEM, HA AZÉRT A TE SZEMED TISZTA, A TE EGÉSZ TESTED VILÁGOS LESZ. HA PEDIG A TE SZEMED GONOSZ, A TE EGÉSZ TESTED SÖTÉT LESZ. HA AZÉRT A BENNED LÉVŐ VILÁGOSSÁ GSÖTÉTSÉG; MEKKORA AKKOR A SÖTÉTSÉG?

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

TEST LÁMPÁSA A SZEM, HA AZÉRT A TE SZEMED

TISZTA, A TE EGÉSZ TESTED VILÁGOS LESZ.

 HA PEDIG A TE SZEMED GONOSZ, A TE EGÉSZ TESTED

SÖTÉT LESZ. HA AZÉRT A BENNED LÉVŐ VILÁGOSSÁG

SÖTÉTSÉG; MEKKORA AKKOR A SÖTÉTSÉG?

 Írta: Poór Edit

 

Az Úr a testi szemet veszi az értelmi világosság

példájának, mely megvilágosítja 

az ember egész valóját.

A helyesen fejlődött, törvényes életet élő ember

lelke egyre közelebb igyekszik Istenhez.

Még nem tökéletes, még hibákkal, gyengeségekkel

lehet telve, de alázatos lelkével belátja,

és megbánja tévedéseit, felismeri bűneit,

mert Istennel való összeköttetése által

megvilágosodik lélekben,

tisztán látja önmagát és felismeri az igazságot,

melyet követnie kell.

Az ilyen ember egész lénye világosabb, tisztább,

határozottabb, céltudatosabb.

A legfényesebb igazság, a legtisztább eszme is

a törvénytelenségben, a homályban élő lélek előtt

homályos is marad.

Ha ezek a szent eszmék homályosak előtte, mennyivel

sötétebbek azok a dolgok, amelyek még ő előtte

is sötétnek látszanak.

Ha a törvényesen fejlett lélek is hibázik,

mennyivel inkább téved az, aki nem ismeri

az Isteni igazságokat.

Ezért senki sem mondhatja a földön azt, hogy

mindenben és mindenkor helyesen jár el.

A tudatlan sokszor ellene van a világosság

cselekedetének, mert a benne lévő homály,

még nem tisztult le és nem érti a világosságban

élők munkáját.

Sokan a világosságot hirdetik és még nagyobb

homályosságot sűrítenek maguk köré és ebben

sokan eltévednek.

Mennyivel sötétebb ott az eredmény, ahol

a világosság is csak homályosság.

Ezért mindenki, aki a tiszta világosságot

óhajtja szükséges, hogy a homályosságban

igyekezzék tájékozódni, keresse az igazságot,

és cselekedje azt, mert csak akkor fogja

megérteni mi a világosság.

 

SENKI SEM SZOLGÁLHAT KÉT ÚRNAK, MERT VAGY AZ EGYIKET GYŰLÖLI ÉS A MÁSIKAT SZERETI; VAGY AZ EGYIKHEZ RAGASZKODIK ÉS A MÁSIKAT MEGVETI. NEM SZOLGÁLHATTOK ISTENNEK ÉS A MAMMONNAK

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

SENKI SEM SZOLGÁLHAT KÉT ÚRNAK,

MERT VAGY AZ EGYIKET GYŰLÖLI ÉS A MÁSIKAT

SZERETI; VAGY AZ EGYIKHEZ RAGASZKODIK ÉS A

MÁSIKAT MEGVETI. NEM SZOLGÁLHATTOK ISTENNEK

ÉS A MAMMONNAK

Írta: Poór Edit

 

A lélek fejlődni van a földre küldve.

Ezt a munkálkodást, a saját lelki hajlamai irányítják.

Lelki életében elért fokozatához mérten megtudja

különböztetni a jót a rossztól, az igazat a hamistól.

A földi testben próbára tétetik, hogy vajon minden

körülmények között betölti és elvégzi azt a feladatot,

amelyet elméletileg már, mint lélek elfogadott.

Sokaknál nem jelentenek ezek a feladatok nagy

küldetéseket, csak annyit, hogy az igazság

korlátain belül maradjanak, ne cselekedjenek

Isten törvénye ellen.

Ezek az elfogadott igazságok olyan tisztán

állnak a szem előtt, hogy teljes bizalommal

tekint a jövője elé.

Azonban a földi lét szövevényes állapotában,

eltéved és bűnbe esik, mert azt hiszi, hogy

meglehet alkudni az igazsággal.

Ezeknek az alkudozóknak szól az Úr ebben az igében.

„ nem szolgálhattok két Úrnak”

Mert akár melyikhez pártol az ember egyik sem

elégszik meg fél emberrel.

Aki a világi gazdagságot, előnyöket hajszolja,

az nem szolgálhat Istennek.

Más a világi élet célja és eszköze,

és más az Isteni szolgálat célja és eszköze.

A két egymással szemben álló elv

nem egyeztethető össze.

 A test kívánságai bűnre, kárhozatra viszik a lelket,

nyomorúságot, szenvedést okoznak.

Az Isteni törvényben működő lélek vágyai

megelégedést, örömet okoznak.

Az emberi lélek vágyódása csak egy irányú lehet,

két ellentétes irányt követni képtelen.

Valaki hiába beszél, alakoskodik céljának iránya

mutatja meg, hogy felfelé vagy lefelé halad.

 

AZÉRT AZT MONDOM NÉKTEK; NE  AGGODALMASKODJATOK A TI ÉLETETEK FELŐL, MIT EGYETEK ÉS MIT IGYATOK; SEM A TI TESTETEK FELŐL, MIBE ÖLTÖZKÖDJETEK. AVAGY NEM TÖBB-E AZ ÉLET, HOGY NEM AZ ELEDEL ÉS A TEST, HOGY NEM  AZ ÖLTÖZET?

Hegyibeszéd II.

100% 1 szavazat

AZÉRT AZT MONDOM NÉKTEK; NE  AGGODALMASKODJATOK A TI ÉLETETEK FELŐL,MIT EGYETEK ÉS MIT IGYATOK; SEM A TI TESTETEK FELŐL, MIBE ÖLTÖZKÖDJETEK. AVAGY NEM TÖBB-E AZ ÉLET, HOGY NEM AZ ELEDEL ÉS A TEST, HOGY NEM AZ ÖLTÖZET?

Írta: Poór Edit

 

Az egész földi élet az önzésen a testies vágyak

kielégítésén alapszik és a gyenge lélek megretten,

amikor az ellentét félelmetesnek festi az

elkövetkezendő eseményeket eléje.

A test szükségletei, melynek kielégítése a

legszerényebb ember előtt is jelentős gondot okoz,

sok kísértésnek, aggodalomnak és félelemnek

forrását képezi.

Hozzájuk szól az Úr, a fenti igéjében, hogy ne

aggodalmaskodjatok.