MENYEGZŐ RUHA

Vallás

96.67% 12 szavazat

MENYEGZŐ RUHA

Írta: Poór Edit

 

Isten az embert, önmagához

Hasonlóvá teremtette.

Csodálatos szeretetével,

Magába foglaló erejével.

 

Magához vonzotta őket,

És gyermekeivé fogadta,

Szeretetében benne él,

Az egész világ és élet.

 

Az Ő lelkéből származik,

Az – az isteni szikra,

Mely ember részét képezi,

Mint örökké való lélek.

 

Magában hordozza a fényt,

Igazságot, szeretetet,

Erőket, tökéletességet,

S visszavágyik, ahonnan származik.

 

Az elesett ember lelkek,

Sötétséget és béklyókat,

Teremtenek önmaguk körül,

Tévútjukon botladoznak.

 

Isten, ad lehetőséget,

Hogy szabad akaratából,

Megtalálva jobbik énjét,

Sötétségből kiemelkedjék.

 

Minden érzés, cselekedet,

Csak akkor lehet tökéletes,

Ha az isteni lélektől,

Átsugárzik emberi lélekbe.

 

Így egyre jobbá, igazabbá,

Tisztábbá tudja formálni.

Minduntalan hívja gyermekeit,

Megtérésre és az igaz útra.

 

Megvilágosodás dicsősége,

Ragyogjon gondolatokban,

Cselekedetekben, s szavakban,

Szeretet teremtésében.

 

Azok, akiknek lelkében,

Krisztusi szeretet uralkodik,

Kik jót akarnak s cselekednek,

Építik az új világot.

 

Emelik lelkek érzésvilágát,

Kisugározzák a szeretetet,

Munkájukkal utat építenek,

Krisztus eljöveteléhez.

 

Az üdvösséget nem lehet,

Majd külsőleg megszerezni,

Lelkek, nem kívülről kapják,

Fénylő lakodalmi ruhát.

 

Lélek belső érzéséből,

Kell kinőni, szövődnie,

Melyhez segít Isten kegyelme,

Megvilágosító ereje.

 

AZ ÚR SZOLGÁLATÁBAN

Vallás

100% 3 szavazat

AZ ÚR SZOLGÁLATÁBAN

Írta: Poór Edit

 

Most még egy kis ideig,

Nyitva vannak az ajtók.

Kik szívük mélyén érzik,

Isten haza hívó szavát,

 

Felveszik a keresztet,

Megmentés munkájában

Dolgozva segítenek,

Eltévelyedetteknek.

 

Kapott tanításokat,

Kiárasztják a világra,

S az Úr gondoskodik arról,

Ez ne legyen hiába.

 

Befogadó lelkeknek,

A kapuját megnyitja,

Szeretet aranypora,

Szívét bebalzsamozza.

 

Kegyelem még hívogat,

Lélek szabadon választhat.

Isten útján haladva,

Önmagán munkálkodva.

 

Még él a nappali fény,

Az idő lejáróban,

Bezárulnak a kapuk,

S többé nem nyílnak már meg,

 

Hiába is zörgetnek.

Igyekezzen mindenki,

Ha eljön majd az este,

Legyen pihenő helye,

 

Az isteni kegyelem,

Óvó, védő sátrában.

Mert árnyak közelednek,

És az este nincs messze.

 

BŰNBOCSÁNAT VILÁGOSSÁGA

Vallás

100% 3 szavazat

BŰNBOCSÁNAT VILÁGOSSÁGA

Írta: Poór Edit

 

Az Úr megmagyarázta,

megmutatta azokat a lehetőségeket,

amelyekre támaszkodva,

felismeri a lélek a szabadulás útját.

A bűnt, tévelygést, felismerve, megbánva,

El kell kezdeni, az ellenük való munkálkodást.

Javítani, jellemen, és a rosszra való

fogékonyság megszüntetésén.

Nehogy a bűn következménye,

Kárt okozzon és megkezdje rombolását.

Az Úr Jézus tanítása;

 „ Eredj el, de többé ne vétkezzél ”

A jóakarat segít, szeretet pedig épít,

 tévelygés következményét megakadályozni.

Ám, sajnos az emberek, nem képesek,

 bűnbocsánat nagy áldozatát felfogni,

a maga valóságában.

Nem félnek a bűntől, mert úgy gondolják,

Ha bűnbocsánatot nyert,

minden eltörlődik, szabadon vétkezhet.

Ez a hatalmas tévedés az oka,

a véget nem érő szenvedéseknek,

és következményeknek.

Az ember saját elgondolásai szerint teremt,

Így akar boldog lenni, az életét berendezni.

Azonban messze eltévedt,

az isteni bölcsességektől.

Így saját tökéletlensége folytán,

minden cselekedete tökéletlen.

Nem elvenni, hanem adni,

nem bosszút állni, hanem megbocsájtani.

Aki megismerte a jót és az igazat,

és azt kijátssza a rossz javára,

Az nehezebb bűnhődések,

világába kerül.

A boldogság nem a külső világ,

hanem a lélek belső gazdagságának,

Istentől kapott, tökéletesség felé

haladásának az eredménye.

Hogy ezt az ember elnyerhesse,

ahhoz az isteni igazságok megismerése,

és annak gyakorlati életben való

elfogulatlan követése szükséges.

 

URAM, TÖLTS BE

Vallás

100% 9 szavazat

URAM, TÖLTS BE

Írta: Poór Edit

 

Uram, tölts be egészen,

Fényed a szívemen át,

A lelkemig elérjen,

Hozzá, sötétség ne férjen.

 

Kérlek, vezesd életem,

Hű szolgálatodra,

Alázattal hadd legyek,

S mit kérsz, teljesíthessem.

 

Kezed, én el nem engedem,

Vezess át próbatételeken,

Kegyelmeddel, nyújts védelmet,

Szeretet őrködjön felettem.

 

Uram, tölts be egészen,

Fényed a szívemen át,

A lelkemig elérjen,

Hozzá, sötétség ne férjen.

TUDOM JÉZUS ÉL

Vallás

100% 1 szavazat

TUDOM JÉZUS ÉL

Írta: Poór Edit

 

Tekinteted fókusza előtt,

Mikor elhomályosodik a föld,

Szemeid az égre emelve,

Menny világa nyílik meg előtted.

 

Arany fénysugár éri el szíved,

Lelked ajtaját Jézus nyitja meg.

Betölt a szeretet forró lángja,

Felemel téged Jézus karja.

 

Látni kegyelemteljes mosolyát,

Érezni tiszta fény forrását.

Hallani kedves hívó szavát,

Jöjj, megmutatom Atyám világát.

 

Élettörvényét a szívbe írja,

Bűnöktől lelket megtisztítja.

Tanítványit kézen fogja,

Fényösvény útját megmutatja.

 

Aki Jézus Krisztust elfogadja,

Küldött lesz, kit hív szolgálatra,

Fény, ragyogás tölti be életét,

Mert Jézus várja őt, az út végén.

 

SZENTHÁROMSÁG HÁRMAS ÜNNEPKÖRE

Vallás

100% 1 szavazat

SZENTHÁROMSÁG HÁRMAS ÜNNEPKÖRE

Írta: Poór Edit

 

A karácsony Mennyei Atya,

Végtelen szeretetének ünnepe,

Aki fiát Isteni szférából,

Küldi lesüllyedt földi világba.

 

 Ekkor, ki Jézust szívébe engedi,

Ő megszületik ott és betölti.

Jézus, szeretettből alámerül,

Világító fáklyaként mutatja,

 

 A hazafelé vezető utat.

A Messiás, Megváltó Isteni

Szeretet ünnepe a Húsvét.

Amelyben önmagát feláldozza,

 

 Megtisztulásért az emberiségért.

A gonosz erejét oldva, bontva,

Szeretet elvét táplálékul adva.

Megerősíti, megvilágítja,

 

 A mélyre zuhant emberiséget.

Tanításaival irányt mutat,

A megvilágosodás útján.

Pünkösd, Szent Szellem tűzkeresztsége.

 

Atya, kegyelmi ajándékainak,

Beteljesülése Szentlélek által.

Húsvét, örökélet felkínálása,

Pünkösd, az élet megélése.

 

 Kik ismerik Jézus tanításait,

S követni akarják útmutatásait,

Pünkösd, eggyé ötvözi számukra,

A megélést tűzkeresztség által.

 

 Pünkösd, a lélek felszabadulása,

Az élet megszentelődése.

A Szent Szellem ajándéka erő,

Mely lélekre száll s megszentelődik

 

 Vele testünk és életünk.

Hajlékunk, Isten hajlékává lesz,

A test, Szentlélek templomává lesz.

Pünkösdkor kitöltekezik mindenkire,

 

 Aki befogadja életébe,

Hatalmas egyesítő ereje,

Örök hajnalba jár, kit Szent Szellem vezet,

Csodák történhetnek, csodákat tehet.

 

HÚSVÉT ÜNNEPE

Vallás

100% 1 szavazat

HÚSVÉT ÜNNEPE

Írta: Poór Edit

 

Jézus Urunk megszületett,

Így kapnak földi lelkek kegyelmet.

Lehozta nekünk a szeretet törvényét,

Értünk vállalta nehéz életét.

Amerre járt tanított,

Sok betegséget gyógyított.

Kik példabeszédét nem értették,

Megkínozták és megfeszítették.

De harmad napra feltámadott,

Így a lélek örök életet kapott.

Lélek útja megtisztíttatott,

Fénylenyomatot hátrahagyott.

Kinek hite Ő benne él,

Szellemi törvény szívében él.

Nyílik halál órájára,

Föld légkörének fénykapuja.

Szálló lélek alagútját,

Szivárvány fény beragyogja.

Urunk vár a túlsó parton,

Kíséretünk az angyalok.

Megterített asztal várja,

Kinek az Úr bűneit megbocsájtja.

 

A FÖLDI KÖNNY

Vallás

100% 1 szavazat

A FÖLDI KÖNNY

Írta: Poór Edit

 

Mily nehéz résztvevő szívet találni,

Ama nyomorúságos napjainkban,

Amíg derült ég fénye ragyogtatja,

Fölös számmal vannak barátaink is.

 

Beborul fölöttünk a látóhatár,

Majd szenvedések sokasodnak reánk,

Gyakran eltűnnek a résztvevő szívek,

Mint, ahogy árnyék a borús időben.

 

Könny, mely először csordul az arcodon,

Azért homályosítja el szemedet,

Ne keress vigaszt a föld árnyékában,

Hanem tisztábban lásd az Istenedet.

 

Az a könnyező szem megtanít téged,

Hogy balga és oktalan ki emberhez,

Vagy más teremtményhez köt reménységet,

Megtanít, emeld fény felé lelkedet.

 

Isten szomorú szíveket szereti,

Legszebb neki az áhítat szavai,

Amelyektől a megindult léleknek,

Könyörgő, igaz könnyei peregnek.

 

Nincs halandó, ki ne ízlelte volna,

A szenvedések keserű poharát,

Remegő szívvel, ne hallotta volna,

Közeledni az ég zengő fájdalmát.

 

De a vergődő lelkeknek könnyeket,

Szárnyakat adott az Isten kegyelme,

Könnyet, mely lemossa a földnek porát,

Szárnyat, mellyel lelke, az Úr felé szállhat.

 

Az ima, elménket mennyei fénnyel,

Atya, szeretet lángjával tölti fel,

Ez áldásának kegyelem forrása,

Mellyel vétkeinket tisztára mossa.

 

Nagyvilágban a tengerek mélysége,

Csillagok magassága mutatja meg,

Róla szól égi láng, fűszál, harmat csepp,

Pacsirta, panaszos dalt őneki zeng.

 

Test táplálék nélkül halálra ítélt,

Lélek ima nélkül sötétségben él,

Istenem, Atyám feléd nyújtom kezem,

Én is gyermeked vagyok, Atyám, Vezess!

 

„NE KÍVÁND A MÁSÉT!”

Vallás

100% 1 szavazat

„NE KÍVÁND A MÁSÉT!”

Írta: Poór Edit

 

„ Ne kívánd a másét!”

Ez az utolsó parancsolat,

Elköveti már a gondolat,

Ne kívánj semmit, ami másé!

 

Mozgatórugója kapzsiság,

Irigység és birtoklási vágy,

Meg kell tanulni lemondani,

Megelégedni, elfogadni.

 

Ellentét egyik erőssége,

Az embernek önzés törvénye,

Az irigy telhetetlensége,

Mindenben mértéktelensége.

 

Isteni kegyelem többet ad,

Mint, ahogy azt, megérdemeljük,

Így ne elégedetlenkedjünk,

Adjunk hálát, azért ami van.

 

Alázatra és szerénységre,

Megtanít elégedettségre,

Földi vágy elengedésére,

Hiábavaló törekvésre.

 

Kapjuk, mi sorsunkban adottság,

Mi nincs, az hiábavalóság,

Az elégedettség boldogság,

A szívnek, léleknek nyugodtság.

 

Ne fájjon, ne szomorkodjatok,

Ha most le is kell mondanotok,

Isten megadja azt majd nektek,

Amikor rá nem is számítotok.

 

Út végén a lélek haza tér,

Kérdezi majd értem mit tettél,

Az én részemre mit szereztél?

Csak földi javat teremtettél.

 

Földi javak porrá hullanak,

Fent táplálékul nem szolgálnak,

Szomjazó, éhező lesz lelked,

Ha nem tisztítod át jellemed.

 

Az Úr szellemi törvényei,

Ebben segít eligazodni,

Földi embernek megtartani,

Ehhez imával erőt kérni. 

  

„NE MONDJ HAMIS TANUBIZONYSÁGOT!”

Vallás

100% 1 szavazat

„NE MONDJ HAMIS TANUBIZONYSÁGOT!”

Írta: Poór Edit

 

A földi törvény is bünteti,

Ki hamisan vall társaira,

Ha jogi formát elköveti,

Bánja három év szabadsága.

 

A sátánnak sötét világban,

Szüksége van a hazugságra,

Ne derüljön fény gonoszságra,

Így kerülnek a hálójába.

 

Soha ne mondj valótlanságot,

Ne vidd létedbe hazugságot,

Mindig légy igaz és egyszerű,

Őszinte, egyenes jellemű.

 

Őrizkedjetek a pletykától,

Hízelkedés válfajaitól,

Ez mind hamis bizonyságtevés,

A gonosztól megkörnyékezés.

 

Ki, ezen törvényt be nem tartja,

Megébredve szellemvilágba,

Kiutat, majd nem találja,

Ő hazug labirintusába.

 

Ránccal tele lélekruhája,

Felírva összes hazugsága,

Itt azoknak van boldogsága,

Kinek ránctalan lesz ruhája.

 

A földre születés kegyelem,

Azért adatik az embernek,

Mert számadáskor a léleknek,

Hiányos igazság mérlege.

 

Hibát, bűnt, melyet elkövetett,

Vagy amit rosszul cselekedett,

Istentől nyílt lehetőséggel,

Kiigazítsa szeretettel.

 

Kik Isten törvényében élnek,

Igazsághoz hűek maradnak,

Csak igazságot cselekszenek,

Lélekben tiszták maradjanak.